Politica de Confidențialitate

1. INFORMAȚII GENERALE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Imagery & Growth SRL, cu sediul în Bucuresti, Soseaua Oltenitei 24, sector 4, București, Romania, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.betterist.ro. („Site-ul”)

2. DEFINIȚII

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

„Pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

„Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

„Parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

„Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

„Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

„Restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

3. PRINCIPIILE POLITICII DE SECURITATE

Imagery & Growth SRL procesează datele cu caracter personal cu care vine în contact cu respectarea următoarelor principii:

 • Protejarea drepturilor și libertatilor fundamentale ale persoanelor vizate;
 • Legalitate, echitate și transparență – datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, într-un mod echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • Scopuri determinate, explicite și legitime – Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Imagery & Growth SRL se face în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Temei legal – Imagery & Growth SRL se va asigura ca orice procesare a datelor cu caracter personal va avea un temei bine determinat, precum prevederi legale, consimțământul persoanei vizate, executarea contractelor, interesul legitim al Imagery & Growth SRL (care nu va contravene intereselor superioare ale persoanei vizate);
 • Limitare prin raportare la scop – Imagery & Growth SRL procesează datele cu caracter personal numai dacă sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Limitare prin raportare la timp – Imagery & Growth SRL păstreaza datele persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • Exactitate și acuratețe – Imagery & Growth SRL procesează date cu caracter personal într-un mod precis și ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele inexacte de care ia cunoștință sunt șterse sau rectificate;
 • Securitate – Imagery & Growth SRL este dedicata asigurării securității tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucrează și face demersuri constante pentru a atinge acest scop, inclusiv prin instruirea angajaților, colaboratorilor și partenerilor săi.

4. CATEGORII DE PERSOANE VIZATE

Imagery & Growth procesează date cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane vizate:

 • angajații și colaboratorii proprii;
 • angajații partenerilor;
 • clienții și persoanele fizice ce accesează siteul și/sau achiziționează serviciile noastre;
 • după caz, alte persoane fizice care interacționează cu societatea în cursul activității acesteia.

5. DATELE COLECTATE

În funcție de specificul fiecărei relații, Imagery & Growth SRL poate procesa următoarele categorii de date cu privire la persoanele vizate:

 • Nume și prenume;
 • Date de contact: telefon, adresa de e-mail;
 • Date de identificare, conform cărții de identitate / pașaportului;
 • Date profesionale: loc de munca, pozitie, vechime, experiență profesională;
 • Date furnizate direct prin e-mail sau prin alte modalitati de catre persoanele vizate;
 • Date colectate despre angajati si familiile acestora sau despre colaboratori, în scopul respectării contractului de muncă/colaborare și a prevederilor legale în domeniul muncii;
 • Profile profesionale ale angajaților clienților realizate la solicitarea clienților și cu acceptul persoanelor vizate.

Datele cu caracter personale mentionate mai sus au caracter exemplificativ. Aceste date pot fi colectate din următoarele surse:

 • de la clienții Imagery & Growth SRL;
 • din contracte și documente auxiliare acestora, inclusiv în executarea relațiilor de muncă/colaborare;
 • ca urmare a furnizării acestora direct de către persoana vizată – cu obținerea consimțământului în cazurile prevăzute de lege;
 • ca urmare a interacțiunii angajaților/colaboratorilor noștri cu persoanele vizate (e.g. cărți de vizită, liste de prezență la evenimente);
 • din surse publice;

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Imagery & Growth anumite informatii pot fi colectate pasiv (adică colectarea fără a le transmite in mod voluntar) prin folosirea unor tehnologii diverse, cum ar fi adrese de Internet Protocol (IP), adresa Media Access Control(MAC), “ cookie-uri” și alte informații furnizate prin tehnologii de urmărire, Internet tags, colectare de date prin navigare precum tipul browser-ului și data accesării, informații cu privire la dispozitivul utilizat pentru accesarea Site-ului, precum ID-ul și tipul dispozitivului, sistemul de operare, precum și informații privind utilizarea dispozitivului și a Site-ului.

În măsura în care ați solicitat să primiți alerte sau orice altfel de notificări din partea Site-ului cu privire la produsele si serviciile Imagery & Growth SRL, care pot fi considerate comunicări comerciale, veți avea posibilitatea să vă dezabonați de la primirea acestora urmând instrucțiunile din cadrul fiecărui mesaj transmis. Vom lua masuri suficiente pentru ca datele cu caracter personal sa nu fie amestecate cu cele colectate pasiv, daca este cazul.

Acest Site poate conține link-uri către sau referiri la alte site-uri (Facebook, Youtube, Udemy etc), dar Imagery & Growth nu are nicio responsabilitate și nu garantează în vreun fel pentru conținutul terțelor site-uri și nu vor răspunde de nicio pagubă sau vătămare, directă sau indirectă, care rezultă din conținutul sau din utilizarea acestora. Orice link-uri către alte site-uri se furnizeaza numai pentru conveniența utilizatorilor acestui site. Nu controlăm alte site-uri și, în orice caz, această Politică de Confidențialitate nu se aplică acelor site-uri. Trebuie să citiți Politica de Confidențialitate și Termenii și Condițiile fiecărui site pe care îl accesați.

6. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Colectăm date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Oferirea de training și coaching persoanelor fizice ce au solicitat aceste servicii din partea noastră;
 • Oferirea de training și consultanță organizațională către clienții noștri, persoane juridice, pentru personalul acestora;
 • Promovarea produselor și serviciilor Imagery & Growth SRL;
 • Executarea contractelor cu furnizorii și partenerii;
 • În procesul de recrutare și gestionare a angajaților/colaboratorilor noștri, sau, ocazional, pentru clienți;

Colectăm date cu caracter personal în următoarele temeiuri:

 • Executarea contractelor și serviciilor Imagery & Growth;
 • Consimțământul persoanelor vizate. În unele cazuri, consimțământul va fi considerat acordat prin faptul că persoana vizată va avea inițiativa transmiterii unor date cu caracter personal către noi, de exemplu, în cazul contactării societății din proprie inițiativă de către persoana vizata prin intermediul adresei de e-mail a Imagery & Growth SRL sau a formularului de contact;
 • Îndeplinirea unor obligații legale;
 • Îndeplinirea intereselor legitime ale Imagery & Growth SRL care nu se vor opune drepturilor superioare ale persoanei vizate.

7. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Conform GDPR, toate persoanele fizice cărora le prelucrăm date cu caracter personal au drepturi specifice, printre care menționăm:

 • Dreptul la informare: dreptul de a afla ce date sunt procesate, scopurile și temeiurile prelucrării, destinatarii datelor, perioada de stocare, existența drepturilor persoanelor vizate, dreptul de a se adresa autorității de supraveghere etc.;
 • Dreptul de acces: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind prelucrarea detaliate anterior;
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine corectarea datelor inexacte sau completarea datelor lipsă;
 • Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a solicita ștergerea datelor procesate, în situațiile prevăzute de lege;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, în limitele prevăzute de lege.
 • Alte drepturi care pot fi exercitate în limitele prevăzute de lege: dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune proceselor decizionale automate, dreptul de a se adresa autorităților competente cu solicitări privind prelucrările efectuate de Imagery & Growth SRL etc

8. STOCAREA ȘI SECURITATEA DATELOR COLECTATE

În conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu stadiul actual al tehnologiei, Imagery & Growth SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal în decursul activității noastre, conform regulilor detaliate mai jos.

În activitatea noastră urmărim în primul rând prevenirea oricăror incidente de securitate, precum acces neautorizat la date, scurgeri de informații, ștergere accidentală a datelor și altele asemenea, întreaga structură a prelucrărilor de date fiind construită în jurul principiului prevenției.

Imagery & Growth SRL va stoca datele personale ale persoanelor fizice pe o perioadă de:

 • 10 ani pentru facturile emise, conform legii;
 • 3 ani de la data încheierii serviciului furnizat, pentru trimiterea de informații promoționale, noutăți și newslettere, persoana având oricând posibilitatea de a cere ștergerea datelor sale personale și de a solicita înlăturarea sa din baza de date, cât și posibilitatea de extindere a perioadei de stocare a datelor.

9. DISPOZIȚII FINALE

Pentru mai multe detalii, informații și solicitări orice persoană interesată se poate adresa direct folosind formularul de contact. Pentru exercitarea anumitor drepturi ne rezervăm dreptul de a solicita ca cererea să fie depusă în scris, semnată de persoana vizată și ca solicitantul să prezinte dovezi suficiente de identificare cu persoana vizată (care exercită dreptul conferit de lege).